Maakt gewoon bijzonder.

De Medezeggenschapsraad (MR) 

Iedere school heeft een directie voor de dagelijkse leiding die eindverantwoordelijk is voor alle beslissingen die worden genomen. De directie raadpleegt in bepaalde gevallen hiervoor de Medezeggenschap Raad (MR). De MR heeft tot taak advies of instemming te geven met betrekking tot alle terreinen van het onderwijs op school, voor zover daar beleid op wordt ontwikkeld of beleid op wordt gewijzigd.

De MR behartigt de belangen van leerlingen, leerkrachten en ouders op het moment dat beleid vastgesteld of aangepast wordt. De bevoegdheden variëren van adviesrecht bij bijvoorbeeld de besteding van financiën en de inrichting van de schoolomgeving, tot instemmingsrecht bij zaken zoals het schoolplan, de arbeidsomstandigheden voor de leerkrachten en schooltijden. Verder denkt de MR mee over bijvoorbeeld de ontwikkeldoelen om de directie in een vroeg stadium te ondersteunen.

De MR onderschrijft de visie van de school en wil een school waarin de belangen van kind, ouders en leerkrachten worden gewaarborgd.

De MR is constructief kritisch, goed geïnformeerd en open naar de achterban. De vergaderingen, notulen en jaarverslagen zijn openbaar.

De MR bestaat uit 3 leden van het schoolteam en 3 ouders. Zowel de leerkrachten als de ouders worden door hun achterban gekozen, voor een termijn van 3 jaar. De taken, rechten en plichten van de MR zijn wettelijk vastgesteld.

Op deze website zijn o.a. de vergaderdata, de notulen, het reglement en de ledenlijst terug te vinden. Het is altijd mogelijk om aan te schuiven bij een MR-vergadering. Mocht je verdere vragen hebben over de activiteiten van de MR of wil je graag een onderwerp inbrengen in een MR-vergadering neem dan contact op met ons via mraventurijn@kiemuden.nl of spreek een van de MR-leden even aan.

MR-leden

Bram Gerrits               

ouder
Jeanne den Braven      

personeel

Marjon Wijdeven    

ouder

Ardy Hilhorst                  

personeel
           
   

        

Planning MR-vergaderingen 2018-2019

17 april 2019
20 mei 2019
4 juni 2019
3 juli 2019

MR-notulen 

mr-notulen mei 2018
notulen MR 8 okt. 2018
mr-notulen nov. 2018
mr-notulen 13 februari 2019

MR-documenten

Jaarverslag Medezeggenschapsraad 2017-2018 
Reglement MR 2014
Huishoudelijk Reglement MR 2014.

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Er is een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) voor alle Udense basisscholen die zijn aangesloten bij Kiem. Deze GMR bestaat uit minimaal 8 leden (4 namens de ouders en 4 namens het personeel). De bevoegdheden van de GMR zijn in grote lijnen gelijk aan die van de MR, maar richten zich meer op school overstijgende beleidskaders. De GMR kan, zonder dat het wordt gevraagd, advies geven en voorstellen doen aan het bevoegd gezag.  

Voor meer informatie: GMR Kiem

Contact

Kindcentrum Aventurijn
St. Annastraat 17
5401 AN Uden

Aventurijn@kiemuden.nl

0413-332313
toets 1: basisonderwijs
2: voor- en naschoolse opvang
3:  peuteropvang en kinderdagverblijf

Routeplanner >

Agenda

Locations:
select
27 augustus -  Ouder-kindgesprekken
27 augustus -  ouder-kindgesprekken
28 augustus -  luizencontrole
Jaaragenda >

Foto

DSC_1077 DSC_1072
DSC_1073 DSC_1066
Meer foto's >
Sitemap | Disclaimer | Links