Maakt gewoon bijzonder.

De KindcentrumRaad (KR) (voorheen MR)

Ieder Kindcentrum heeft een directie voor de dagelijkse leiding die eindverantwoordelijk is voor alle beslissingen die worden genomen. De directie raadpleegt in bepaalde gevallen hiervoor de  KindcentrumRaad (KR). De KR heeft tot taak advies of instemming te geven met betrekking tot alle terreinen van het onderwijs en opvang op school, voor zover daar beleid op wordt ontwikkeld of beleid op wordt gewijzigd. 

De KR behartigt de belangen van leerlingen, personeelsleden en ouders op het moment dat beleid vastgesteld of aangepast wordt. De bevoegdheden variëren van adviesrecht bij bijvoorbeeld de besteding van financiën en de inrichting van de kindcentrumomgeving, tot instemmingsrecht bij zaken zoals het schoolplan, de arbeidsomstandigheden voor de leerkrachten en schooltijden. Verder denkt de KR mee over bijvoorbeeld de ontwikkeldoelen om de directie in een vroeg stadium te ondersteunen. 

 
De KR onderschrijft de visie van het kindcentrum en wil een kindcentrum waarin de belangen van kind, ouders en personeelsleden worden gewaarborgd. 

De KR is constructief kritisch, goed geïnformeerd en open naar de achterban. De vergaderingen, notulen en jaarverslagen zijn openbaar. 

De KR bestaat uit 2 leden van het schoolteam Onderwijs plus1 medewerker van Opvang en 2 ouders van Onderwijs plus 1 ouder van Opvang. Zowel de personeelsleden als de ouders worden door hun achterban gekozen voor een termijn van 3 jaar. De taken, rechten en plichten van de KR zijn wettelijk vastgesteld. 

Op deze website zijn o.a. de vergaderdata, de notulen, het reglement en de ledenlijst terug te vinden. Het is altijd mogelijk om aan te schuiven bij een KR-vergadering. Mocht je verdere vragen hebben over de activiteiten van de KR of wil je graag een onderwerp inbrengen in een KR-vergadering, neem dan contact op via  mraventurijn@kiemuden.nl  of spreek een van de  KR-leden even aan. 


 

KR-leden

Bram Gerrits               

ouder onderwijs
Jeanne den Braven      

personeel onderwijs

Marjon Wijdeven    

ouder onderwijs

Ardy Hilhorst                  

personeel onderwijs


Anke Thoonen 

ouder onderwijs en opvang

           
Lena Kuipers

personeel opvang

        

Planning KR-vergaderingen 2019-2020

volgen z.s.m.

MR-notulen 

mr-notulen mei 2018
notulen MR 8 okt. 2018
mr-notulen nov. 2018
mr-notulen 13 februari 2019

MR-documenten

Jaarverslag Medezeggenschapsraad 2017-2018 
Reglement MR 2014
Huishoudelijk Reglement MR 2014.

De Centrale KindcentrumRaad (CKR)

Er is een KindcentrumRaad(CKR) voor alle Udense basisscholen die zijn aangesloten bij Kiem. Deze CKR bestaat uit minimaal 8 leden (4 namens de ouders en 4 namens het personeel). De bevoegdheden van de CKR zijn in grote lijnen gelijk aan die van de  KR, maar richten zich meer op school overstijgende beleidskaders. De CKR kan, zonder dat het wordt gevraagd, advies geven en voorstellen doen aan het bevoegd gezag. 

Voor meer informatie: zie binnenkort  CKR Kiem (nu nog in ontwikkeling)

Contact

Kindcentrum Aventurijn
St. Annastraat 17
5401 AN Uden

Aventurijn@kiemuden.nl

0413-332313
toets 1: basisonderwijs
2: voor- en naschoolse opvang
3:  peuteropvang en kinderdagverblijf

Routeplanner >

Agenda

Locations:
select
Jaaragenda >

Foto

DSC_1077 DSC_1072
DSC_1073 DSC_1066
Meer foto's >
Sitemap | Disclaimer | Links