Maakt gewoon bijzonder.

De KindcentrumRaad (KR) (voorheen MR)

Ieder Kindcentrum heeft een directie voor de dagelijkse leiding die eindverantwoordelijk is voor alle beslissingen die worden genomen. De directie raadpleegt in bepaalde gevallen hiervoor de  KindcentrumRaad (KR). De KR heeft tot taak advies of instemming te geven met betrekking tot alle terreinen van het onderwijs en opvang op school, voor zover daar beleid op wordt ontwikkeld of beleid op wordt gewijzigd. 

De KR behartigt de belangen van leerlingen, personeelsleden en ouders op het moment dat beleid vastgesteld of aangepast wordt. De bevoegdheden variëren van adviesrecht bij bijvoorbeeld de besteding van financiën en de inrichting van de kindcentrumomgeving, tot instemmingsrecht bij zaken zoals het schoolplan, de arbeidsomstandigheden voor de leerkrachten en schooltijden. Verder denkt de KR mee over bijvoorbeeld de ontwikkeldoelen om de directie in een vroeg stadium te ondersteunen. 

 
De KR onderschrijft de visie van het kindcentrum en wil een kindcentrum waarin de belangen van kind, ouders en personeelsleden worden gewaarborgd. 

De KR is constructief kritisch, goed geïnformeerd en open naar de achterban. De vergaderingen, notulen en jaarverslagen zijn openbaar. 

De KR bestaat uit leden van het schoolteam Onderwijs plus een medewerker van de Opvang met daarnaast ouders van Onderwijs (een gelijk aantal met het schoolteam) plus een ouder vanuit de Opvang. Zowel de personeelsleden als de ouders worden door hun achterban gekozen voor een termijn van 3 jaar.   


Op deze website zijn o.a. de vergaderdata, de notulen, het reglement en de ledenlijst terug te vinden. Het is altijd mogelijk om aan te schuiven bij een KR-vergadering. Mocht je verdere vragen hebben over de activiteiten van de KR of wil je graag een onderwerp inbrengen in een KR-vergadering, neem dan contact op via  
kr.aventurijn@kiemuden.nl  


 

        

Planning KR-vergaderingen 2023-2024

27-09-2023

MR-notulen 

KR Aventurijn notulen 28-04 2021
KR Aventurijn notulen 10-03 2021
KR Aventurijn notulen 8-2-2021
KR Aventurijn notulen 04-01-2021
KR Aventurijn notulen 10-11-2020
KR Aventurijn notulen september 2020
kr notulen 22-6-2020
kr Aventurijn notulen mei 2020

MR-documenten

Huishoudelijk reglement KR Aventurijn 2021
JAARverslag KR Aventurijn 2019-2020
Medezeggenschapsstatuut KR

De Centrale KindcentrumRaad (CKR)

Er is een KindcentrumRaad(CKR) voor alle Udense basisscholen die zijn aangesloten bij Kiem. Deze CKR bestaat uit minimaal 8 leden (4 namens de ouders en 4 namens het personeel). De bevoegdheden van de CKR zijn in grote lijnen gelijk aan die van de  KR, maar richten zich meer op school overstijgende beleidskaders. De CKR kan, zonder dat het wordt gevraagd, advies geven en voorstellen doen aan het bevoegd gezag. 

Voor meer informatie: zie CKR Kiem 

Contact

Kindcentrum Aventurijn
Vaaldriessenstraat 3
5402 HA Uden

Aventurijn@kiemuden.nl

0413-332313
toets 1: basisonderwijs
toets 2: voor- en naschoolse opvang en peuteropvang

 

Routeplanner >

Agenda

Locations:
select
10 juni -  oud papier
08 juli -  oud papier
12 augustus -  oud papier
09 september -  oud papier
14 oktober -  oud papier
Jaaragenda >
Sitemap | Disclaimer | Links  Privacy statement