Maakt gewoon bijzonder.

Missie en visie van ons kindcentrum


Aventurijn stimuleert kinderen zich optimaal te ontwikkelen, altijd en overal. 
Vanuit Kracht in ieder kind, kracht in iedere professional en kracht in verbinding met de omgeving, werken we aan geluk, jezelf zijn, leren voor het leven. 

Wij werken vanuit de onderstaande grondwoorden: 
·        Vertrouwen 
·        Verbinding 
·        Betrokkenheid 
·        Plezier 
·        Uitdagen 
·        Respect 
·        Samenwerken 
·        Zelfstandigheid  

 Onze ontwikkelpunten van dit schooljaar om deze missie te bereiken zijn: 

Kracht in ieder kind  
·       Interne communicatie tussen Onderwijs en Opvang versterken om het kind optimaal te begeleiden en talenten te zien en te benutten. 
·       Meer aandacht en tijd voor muziek. 
·       Kinderen een gezonde leefstijl laten ontwikkelen.  

Kracht in iedere professional  
·        Afstemmen hoe we met kinderen omgaan (pedagogisch beleid) en M5 integreren in het hele kindcentrum. 
·        Rekenonderwijs verbeteren 
·        Betekenisvol leren in groep 3 
·        Elke les telt. Leerkrachten leren kinderen op verschillende niveaus uitdagende lesstof aan te bieden. 

Kracht in de verbinding met de omgeving  
·        Samenwerking met externe partners (bijv. sport- en hobbyclubs) uit de wijk versterken om alle kinderen zoveel mogelijk kansen te geven. 
·        Alle ouders met verschillende achtergronden en culturen betrekken bij het kindcentrum  

We stimuleren de kinderen tot uitblinken, door elk kind de mogelijkheid te bieden om zijn/haar eigen talent te ontdekken en te ontwikkelen.

Het ‘taal’talent: lezen, schrijven, luisteren, spreken, woorden, verhalen
Het ‘getallen’talent: rekenen, schatten, logisch- en abstract redeneren, verbanden leggen, ontcijferen
Het ‘kijk’talent: visualiseren, tekenen, ontwerpen, beeldende vorming
Het ‘muziek’talent: ritmisch bewegen, luisteren, zingen, herkennen, muziek maken en schrijven
Het ‘doe’talent: bewegen, dansen, sportief, aanraken, bouwen, knutselen, uitbeelden, koken, lichamelijke inspanning, creëren
Het ‘ik’talent: nadenken, reflecteren, gevoelens, waarden, herinneringen, fantasieën, zelfstandig
Het ‘samen’talent: communiceren, sociale vaardigheden, empathie, sympathie, contact, samenwerken, vriendschap
Het ‘natuur’talent: milieu, verzamelen, categoriseren, groeipatronen, sorteren, overeenkomsten en verschillen, dieren, planten, natuurlijke fenomenen

Onze normen en waarden


Binnen Kindcentrum Aventurijn zijn de volgende waarden en normen op iedereen van toepassing, kinderen, medewerkers en ouders:

• Welbevinden
• Betrokkenheid
• Verantwoordelijkheid

Als je lekker in je vel zit, betrokken bent bij wat je doet en trots de verantwoordelijkheid mag dragen, komen ieders talenten het best tot ontwikkeling. 
 

Onze Pedagogische visie

Wij zijn er van overtuigd dat een kind vertrouwen en aandacht nodig heeft van zijn omgeving om zelfvertrouwen te ontwikkelen. Een kind heeft zelfvertrouwen nodig om tot ontwikkeling te komen. Samen zorgen we voor een veilig leer- werk- en speelklimaat, waarin we aandacht en respect hebben voor elkaar.
We moeten op het goede moment het juiste doen, óók in de ogen van het kind. Dát maakt gewoon bijzonder.

Uitgangspunten:
• Aandacht voor het sociaal emotionele proces -> welbevinden
• De behoeften van het kind staan centraal -> betrokkenheid
• ‘Samen Sterk’ met ouders, kind en kindcentrum -> sociale veiligheid
• Ieder heeft zijn eigen invloed op het proces -> verantwoordelijkheid 

Onze didactische visie

In Kindcentrum Aventurijn wordt gewerkt met leeftijdsgroepen.
Daarbinnen wordt echter volop gedifferentieerd en dat moet ook wel, want de verschillen tussen kinderen kunnen groot zijn.
Van de professionals wordt verwacht dat zij het aanbod aan de groep zo weten te organiseren dat er recht wordt gedaan aan die verschillen en elk kind zoveel mogelijk ondersteund wordt in zijn of haar ontwikkelingsbehoefte.

 

Contact

Kindcentrum Aventurijn
St. Annastraat 17
5401 AN Uden

Aventurijn@kiemuden.nl

0413-332313
toets 1: basisonderwijs
2: voor- en naschoolse opvang
3:  peuteropvang en kinderdagverblijf

Routeplanner >

Agenda

Locations:
select
Jaaragenda >

Foto

DSC_1077 DSC_1072
DSC_1073 DSC_1066
Meer foto's >
Sitemap | Disclaimer | Links