Maakt gewoon bijzonder.

Contactmomenten 

Een goede betrokkenheid tussen school en ouders vormt de basis voor een goed schoolklimaat: een klimaat van vertrouwen, veiligheid, gezelligheid, maar ook van orde en structuur. Op onze school kunnen de ouders gemakkelijk binnenkomen om iets te vragen, te vertellen of om mee te helpen. U bent voor ons een belangrijke partner in het onderwijs. Het schoolteam houdt ouders op de hoogte van schoolbeleid, leerlingontwikkelingen en schoolactiviteiten.

Contact directeur

U kunt een afspraak maken met de directeur voor een gesprek. Ook is er de mogelijkheid om een van de directieleden te spreken aan het begin van de schooldag (bij de ingang). U kunt dan terecht met al uw vragen en opmerkingen. (aan de poort is ongehoord)

Contact met de leerkrachten

Voor een goede samenwerking is het van belang elkaar regelmatig te informeren over het welzijn van de kinderen. Omdat de jongste kinderen vaak door de ouders gebracht en gehaald worden, ontstaan zulke gesprekjes vaak spontaan bij het ophalen. De ouders van de leerlingen van groep 1 mogen, zolang dit nodig is, nog even mee naar binnen lopen. Wij vragen u om tijdig afscheid te nemen zodat we op 8:45 uur met de lessen kunnen beginnen. Als u vooraf een afspraak maakt, kunt u ook na schooltijd terecht voor een gesprek. Het contact met de leerkrachten kan telefonisch via het telefoonnummer van het kindcentrum, via het mailadres van de leerkracht of via de Klasbord ouderapp.

Actuele informatie

Regelmatig  krijgt u via de klasbord ouderapp de Aventurijn Nieuwsbrief met daarin allerlei actuele informatie over ons Kindcentrum. De nieuwsbrieven zijn ook terug te vinden op de website van het kindcentrum.

Via de klasbord ouderapp wordt met ouders gecommuniceerd middels berichten die groeps-gebonden en kan de leerkracht foto’s plaatsen op de tijdlijn van de groep. in de app kunt u bij instellingen toestemming geven voor het plaatsen van foto's van uw kind. Op Klasbord en op de website kunt u altijd de actuele kalender bekijken.

Oudercontactmomenten

Naast het informele contact en een tussentijdsgesprek op afspraak zijn er natuurlijk de vaste, geregelde momenten zodat leerkracht en ouder elkaar goed op de hoogte kunnen houden van de ontwikkelingen van de kinderen en de gang van zaken in de groep. 

Dat doen we om te beginnen in de vijfde week van het schooljaar tijdens de zogenaamde “kind-ouder-leerkracht- gesprekken” voor alle ouders en kinderen van groep 1 t/m 8. We willen bij deze gesprekken vooral de kinderen actief betrekken. Het gaat tenslotte om hún ontwikkeling! En wie beter dan de kinderen zelf weten hoe het hen vergaat. Zij weten als geen ander wat hun sterke kanten zijn, of waar het beter kan, wat zij lastig vinden, hoe zij zich gedragen t.o.v. de anderen, enz. Bovendien zijn kinderen verrassend goed in staat om te reflecteren op zichzelf. Als we dus voor hen een plan maken, is het erg belangrijk dat zij daarbij vanaf het begin betrokken zijn. Dat geeft hen medeverantwoordelijkheid en werkt positief op hun welbevinden en de motivatie. De kinderen van groep 1 en 2 zijn welkom bij de gesprekken. Zij kunnen laten zien wat ze graag doen in de klas etc.

Daarnaast zijn er “ontwikkelgesprekken”. Tijdens deze gesprekken wordt de totale ontwikkeling van het kind besproken, de rapportage en eventuele toetsuitslagen. Voor de groepen 1 en 2 is dit twee keer per jaar, voor de groepen 3 t/m 8 is dit drie keer per schooljaar. 
Omdat het voor de ontwikkeling van enkele kinderen goed is wanneer er wat vaker gesproken wordt over de ontwikkeling, zijn tussentijdse ontwikkelingsgesprekken mogelijk. De leerkrachten maken hiervoor met de betreffende ouders een afspraak. Indien u hier zelf behoefte aan heeft, kunt u natuurlijk ook zelf een afspraak maken. Bij de ontwikkelgesprekken is het mogelijk dat de onderwijscoördinator aansluit bij het gesprek. Voor de ontwikkelgesprekken ontvangt u via Klasbord een uitnodiging om in te schrijven voor een gespreksmoment.

Omdat in groep 3 direct gestart wordt met het leesproces en omdat ouders hierin een onmisbare schakel zijn, is er al bij de start van het schooljaar een groepsinformatieavond voor de ouders van groep 3-leerlingen gepland. Samen met de leerkracht wordt tijdens deze bijeenkomst besproken wat de kinderen in groep 3 nodig hebben en wat leerkrachten en ouders hiervoor kunnen betekenen.
Ook voor de ouders van groep 8 is er in de eerste schoolweek een informatieavond gepland omdat er ook veel specifieke informatie is over hun laatste basisschooljaar. 

In het begin van het schooljaar, in de "Gouden weken" is er een inloop voor ouders in de groepen. In dit moment informeren de kinderen over hoe er in de groep gewerkt wordt. De kinderen zullen dan aan de ouders gaan presenteren wat er dit schooljaar in hun groep op de planning staat, waar ze zich samen sterk voor gaan maken, waar ze aan gaan werken en wat er allemaal nodig is om er samen een goed jaar van te maken.

In de zogenaamde “ouderweek” krijgen de ouders de kans om een keer een stukje van een lesdag mee te draaien als toeschouwer. In die week bent u 's ochtends van 8.45 tot 10.00 uur welkom om mee te kijken in de groep. U krijgt hiervoor een uitnodiging via Klasbord om u aan te melden, zodat bezoek over de week verspreid wordt. De ouderweek vindt twee keer per jaar plaats.

Daarnaast zijn er “adviesgesprekken” voor groep 8 en “pre-adviesgesprekken” voor groep 7 om nadere informatie te geven over de vervolgstappen richting het middelbaar onderwijs.

Tevens wordt er soms een informatieavond over een bepaald thema georganiseerd door de Ouderraad en het team. Daarvoor wordt u dan middels de nieuwsbrief en posters uitgenodigd.        

Te zijner tijd ontvangt u van ons een uitnodiging voor de diverse oudercontactmomenten.
Kinderen zijn in principe welkom bij bijna alle gesprekken. Ouders en/of leerkrachten kunnen het initiatief nemen om hiervan af te wijken.

Informatievoorziening aan gescheiden ouders

Indien de ouders van een leerling gescheiden zijn, is het belangrijk dat er duidelijkheid is over de manier waarop de communicatie en consultatie over de vorderingen van de leerling verloopt.  

De school volgt de wettelijke regels met betrekking tot de informatieplicht jegens gescheiden ouders. Dat betekent dat de school ervan uitgaat dat ouders die beiden het ouderlijk gezag verkregen hebben elkaar informeren met betrekking tot zaken rondom hun zoon of dochter. Beide ouders zijn dan ook gezamenlijk welkom bij de ontwikkelgesprekken. In overleg met de directeur/onderwijscoördinatoren kan daarvan worden afgeweken.

Medewerkers van Kindcentrum Aventurijn kunnen nooit een bemiddelende rol vervullen in de communicatie tussen gescheiden ouders.


Contact

Kindcentrum Aventurijn
Vaaldriessenstraat 3
5402 HA Uden

Aventurijn@kiemuden.nl

0413-332313
toets 1: basisonderwijs
toets 2: voor- en naschoolse opvang en peuteropvang

 

Routeplanner >

Agenda

Locations:
select
13 mei -  oud papier
10 juni -  oud papier
08 juli -  oud papier
12 augustus -  oud papier
09 september -  oud papier
Jaaragenda >
Sitemap | Disclaimer | Links  Privacy statement