Maakt gewoon bijzonder.

Verlof en afmelden


Afmelden van zieken

Wanneer uw kind ziek is en niet naar school kan, dient het kind voor 8.45 uur mondeling (telefonisch via het algemene nummer of, bij de eigen leerkracht) te worden afgemeld. Wij controleren elke morgen en nemen bij afwezigheid zonder afmelding contact met u op. Voor u is dit een zekerheid dat wanneer uw kind om wat voor reden niet op school is aangekomen u hiervan op de hoogte wordt gesteld.

Uw kind wordt ziek op school

Wordt uw kind op school ziek, dan zoeken wij telefonisch contact met de ouders en bekijken we samen met u of het kind opgehaald of thuisgebracht moet worden. Onder schooltijd gaan er geen zieke kinderen zonder begeleiding naar huis. Indien het naar onze mening noodzakelijk is, raadplegen wij uw huisarts.

Onder lestijd naar dokter, tandarts e.d.

Er gaat onder schooltijd geen enkele leerling alleen naar huis. Mocht uw kind ergens naar toe moeten, kom uw kind dan zelf even halen. Geef het a.u.b. ook van tevoren door aan de leerkracht. Wij verzoeken u om tandarts- en doktersbezoek zoveel mogelijk niet onder schooltijd te plannen.


Verlof- en verzuimregels, leerplicht

Kinderen vanaf vijf jaar zijn leerplichtig. Wij willen dus graag weten waarom en wanneer uw kind niet op school is. Er bestaat een beperkte mogelijkheid voor vijfjarige kinderen om de week met een dag te bekorten, als het aannemelijk is dat een hele schoolweek voor dat moment nog te hoog gegrepen is. Dit kan echter uitsluitend na toestemming van de directie. Voor kinderen vanaf zes jaar vervalt die
mogelijkheid. Zij zijn dus volledig leerplichtig. Slechts in bepaalde gevallen kan toestemming voor verlof worden verleend. 

In de volgende gevallen kan wel verlof (en wel uitsluitend door de directie) worden verleend:
  Redenen:   Wijze van melden of aanvragen:
 - Ziekte  - Telefonisch voor aanvang van die dag
 - Plichten voortvloeiend uit godsdienst/levensovertuiging  - Schriftelijk via verlofformulier
 - Vanwege aard van het beroep van ouders/verzorgers  - Schriftelijk via verlofformulier en met werkgeversverklaring
 - Bezoek aan arts e.d.  - Telefonisch of schriftelijk bij de leerkracht
 - Verhuizing en kennismaking met nieuwe school  - Telefonisch of schriftelijk
 - Bijwonen van huwelijk familieleden  - Schriftelijk via verlofformulier
 - Ernstig zieke familieleden  - Schriftelijk
 - Overlijden familieleden  - Telefonisch of schriftelijk
 - Ambts- of huwelijksjubilea familieleden  - Schriftelijk via verlofformulier
 - Medische of sociale redenen  - Schriftelijk via verlofformulier met verklaring medische of hulpverlenende instantie
  
Toestemming voor een extra vakantie buiten de schoolvakanties kan slechts worden gegeven als het gaat om een gezinsvakantie die het gezin niet in de schoolvakantie kan opnemen in verband met de specifieke aard van het beroep van één van de ouders. Het verlof mag ten hoogste 10 dagen per schooljaar bedragen en niet tijdens de eerste twee schoolweken.

Voor de schriftelijke aanvragen kunt u bij de directie een verlofformulier halen.
In de volgende gevallen kan geen verlof worden verleend:
• vanwege een extra (wintersport)vakantie;
• langdurig bezoek aan het land van herkomst (allochtonen); men wil eerder naar het thuisland
• men kan eerder in een vakantiehuisje terecht;
• men wil een lang weekend weg;
• men wil verkeersdrukte vermijden; de vakantie of het lange weekend is al geboekt en men verwachtte toestemming te krijgen.

De schoolleiding is verplicht (ook vermoedens van) ongeoorloofd verzuim te melden bij de leerplichtambtenaar van de gemeente. Deze kan een financiële boete opleggen.

Contact

Kindcentrum Aventurijn
Vaaldriessenstraat 3
5402 HA Uden

Aventurijn@kiemuden.nl

0413-332313
toets 1: basisonderwijs
toets 2: voor- en naschoolse opvang en peuteropvang

 

Routeplanner >

Agenda

Locations:
select
10 juni -  oud papier
08 juli -  oud papier
12 augustus -  oud papier
09 september -  oud papier
14 oktober -  oud papier
Jaaragenda >
Sitemap | Disclaimer | Links  Privacy statement