Maakt gewoon bijzonder.

Sociale veiligheid 

Op ons Kindcentrum hanteren we de aanpak van M5 om structureel pestgedrag te stoppen. Hiermee willen we de sociale veiligheid op ons Kindcentrum naar een (nog) hoger plan tillen en we hebben er veel vertrouwen in dat dit gaat lukken.

Deze aanpak is er op gericht om pestgedrag dat normaal gesproken onzichtbaar blijft voor volwassen, zichtbaar te maken. Hierdoor kan ons Kindcentrum sneller en gerichter  ingrijpen wanneer er sprake is van structureel pestgedrag.

Om onzichtbaar pestgedrag zichtbaar te maken hebben we de hulp nodig van alle betrokkenen binnen ons Kindcentrum; medewerkers, kinderen en u als ouders. Wij roepen namelijk iedereen op om gedrag dat je ziet of meemaakt dat je als ‘niet ok’ ervaart, te melden via de Meldknop "Samen sterk". Deze vindt u  op onze website onderaan de pagina. Melden is niet helemaal anoniem maar wel 100% vertrouwelijk!

Alle binnenkomende meldingen worden geanalyseerd door de Samen Sterk-stuurgroep op school. Wanneer wordt geconstateerd dat er sprake is van structureel pestgedrag dan wordt gekeken hoe degene die te vaak pest geholpen kan worden om daarmee te stoppen. Er is daarbij geen sprake van straf. Beschermende maatregelen kunnen wel van toepassing zijn. Wij nemen hierbij geen overhaaste stappen en nemen de ervaringen van alle betrokkenen mee in onze inschattingen en beslissingen.

Melden is dan ook geen klikken maar informatie delen zodat er nog beter voor ieders veiligheid kan worden gezorgd. De veiligheid van álle kinderen bij ons op ons Kindcentrum zien wij als zeer belangrijke basis voor hun welbevinden.

Binnen ons Kindcentrum wordt het Samen Sterk-proces gecoördineerd door coördinator Anne Ketelaars. Bij haar kunt u terecht wanneer u nog vragen heeft. Via de nieuwsbrieven houden we u op de hoogte van het verloop van het proces.
Wij hopen dat we u met deze informatie hebben gemotiveerd om ons via het melden te helpen met het waarborgen van de veiligheid van ieder kind op Kindcentrum Aventurijn!

Verkeersveiligheid Teresiaschool Waalwijk - Verkeer

Op ons Kindcentrum is heel veel aandacht voor verkeerseducatie en een veilige omgeving. Samen met de werkgroep Verkeersouders worden er o.a. elk jaar diverse leerzame verkeersactiviteiten aangeboden.  Daarom is het Brabants Veiligheids Label aan ons toegekend en zijn we zelfs al 3 jaar achter elkaar beloond met een gouden score hiervoor. 

Gezonde school Home | Gezonde School

We zijn gecertificeerd als Gezonde School omdat we op een integrale en structurele manier werken aan gezondheid. We zijn overtuigd van het belang van een goede gezondheid. Gezonde leerlingen vertonen namelijk betere onderwijsprestaties en gezondheidsbevordering levert bij jeugdigen op latere leeftijd grote gezondheidswinst op. 
 
We doen al heel veel goede dingen, denk bijv. maar aan:  
- schoolfruit, de Schoolmoestuin, voedingsbeleid en Smaaklessen (Voeding) 
- Kicks en bewegend leren (Bewegen) 
- gouden weken en de meldknop SamenSterk (Welbevinden) 
- verkeersweek en jeugd EHBO (Fysieke veiligheid) 
- luizencontrole (Hygiëne) 
opschoondag en afvalscheiding (Milieu en natuur).  
 
In de afgelopen tijd hebben we ons extra gericht op het onderdeel Relaties en Seksualiteit. Onze school heeft elk jaar al het project Lentekriebels op de planning staan omdat we veel belang hechten aan relationele en seksuele vorming. In de verschillende groepen wordt op verschillende niveaus aandacht besteed aan o.a. ons lijf, sociale weerbaarheid, voortplanting, sociale media, etc.  
Het doel is om kinderen de juiste informatie en vaardigheden mee te geven voor een gezonde seksuele ontwikkeling, die past bij hun leeftijd en belevingswereld en hen helpt om op een latere leeftijd seksueel verantwoorde keuzes te maken. Door een uitbreiding van materialen en activiteiten kunnen we de kinderen nu nog beter helpen bij hun ontwikkeling tot mensendie respect hebben voor zichzelf en voor anderen.  
 
Ons streven om een goede Gezonde school te zijn, zorgt voor een steeds beter programma voor gezondheidseducatie, een steeds gezondere en veilige omgeving en zodoende voor nog gezondere leerlingen en personeelsleden.  

Contact

Kindcentrum Aventurijn
Vaaldriessenstraat 3
5402 HA Uden

Aventurijn@kiemuden.nl

0413-332313
toets 1: basisonderwijs
toets 2: voor- en naschoolse opvang en peuteropvang

 

Routeplanner >

Agenda

Locations:
select
12 augustus -  oud papier
09 september -  oud papier
14 oktober -  oud papier
11 november -  oud papier
09 december -  oud papier
Jaaragenda >
Sitemap | Disclaimer | Links  Privacy statement