Maakt gewoon bijzonder.

De Ouderraad (OR)

Sinds jaren probeert de Ouderraad, in overleg en samenwerking met het onderwijsteam, een bijdrage te leveren aan de vorming en opvoeding van de kinderen binnen de school.
Een goede betrokkenheid van de ouders, zodat zij weten wat er op school speelt, is van belang.
De ouderraad wil een schakel zijn tussen de ouders en de school.
Tijdens het schooljaar vergadert de Ouderraad ± negen keer samen met een lid van het schoolteam, waarbij allerlei schoolzaken aan de orde komen. Jaarlijks brengt de ouderraad een jaarverslag uit, waarin de Ouderraad financiële verantwoording aflegt.
De ouderraad speelt een grote rol m.b.t. de organisatie van culturele feesten zoals Sint, Kerst, carnaval, enz. In de afgelopen jaren is de taak van de leerkracht steeds verder uitgebreid en vraagt het goed begeleiden van alle leerlingen, elk met hun eigen niveau, veel tijd en aandacht. We zijn blij dat de ouders van de OR met ons meedenken en ons ondersteunen bij een aantal taken. Naast de OR zal er één leerkracht zitting nemen in de culturele werkgroepen.

Ouderbijdrage

De ouderraad vraagt van u een ouderbijdrage voor de kosten die gemaakt worden voor extra voorzieningen, zoals een schoolkamp, schoolreisjes, aanvullend lesmateriaal en festiviteiten, die niet tot het gewone programma behoren en die dus niet door de overheid betaald worden. Deze bijdrage is vrijwillig maar om bovenstaande activiteiten te kunnen bekostigen zijn wij wel genoodzaakt een ouderbijdrage te vragen. Zie voor verdere informatie: praktische zaken /financiële bijdrage.

oraventurijn@outlook.com

OR-Leden

Jolanda Haerkens
voorzitster OR

Kim van Creij 
penningmeester OR
Karin Gerrits