Maakt gewoon bijzonder.

Ouderbijdrage

De ouderraad vraagt van u een ouderbijdrage voor de kosten die gemaakt worden voor extra voorzieningen, zoals een schoolkamp, schoolreisjes, aanvullend lesmateriaal en festiviteiten, die niet tot het gewone programma behoren en die dus niet door de overheid betaald worden. Deze bijdrage is vrijwillig maar om bovenstaande activiteiten te kunnen bekostigen zijn wij wel genoodzaakt een ouderbijdrage te vragen.

Bijdrage per leerling

De ouderbijdrage per jaar is € 15,00 per leerling per jaar.
Vóór 1 oktober te voldoen op rek.nr. NL58RABO0151969396 t.n.v. OR Kindcentrum Aventurijn o.v.v.
Na(a)m(en), achternaam en groep(en) van uw kind(eren).

Fruit/groente-bijdrage

Uw kind krijgt elke dag een stuk fruit of groente aangeboden.
De fruit/groente-bijdrage per jaar is € 40,00 per leerling
Te voldoen op rek.nr. NL58RABO0151969396 t.n.v. OR Kindcentrum Aventurijn  o.v.v. 
Na(a)m (en), achternaam en groep (en). 

 

Schoolreis

De groepen 1 t/m 7 gaan elk jaar op schoolreis.
Hiervoor wordt een eigen bijdrage gevraagd die oploopt tot maximaal € 16,00. Meestal geldt dit alleen voor de groepen 6-7. U krijgt hiervoor t.z.t. een rekening.

Kamp groep 8

De leerlingen van groep 8 gaan in hun laatste jaar op de basisschool nog een keer samen op kamp.
Hiervoor wordt een bijdrage gevraagd van ongeveer € 65,00 per leerling. U krijgt hiervoor t.z.t. een rekening.  


Betaling

Mocht u financieel niet in de gelegenheid zijn om deze kosten te betalen, dan kunt u zich tot de gemeente Uden wenden. Via de website www.berekenuwrecht.nl kunt u bekijken voor welke regeling u in aanmerking komt. U kunt ook kijken op www.uden.nl/ werk en inkomen/regelingen of contact opnemen met stichting leergeld: www.stichtingleergeldmaasenleijgraaf.nl.

 

Verzekeringen

Het schoolbestuur verzekert de leerkrachten en ouders die op enigerlei wijze behulpzaam zijn bij het onderwijsproces tegen aansprakelijkheidsrisico's. 
Om misverstanden te voorkomen; de school is niet verzekerd tegen diefstal of verlies van eigendommen. In het geval dat er sprake is van opzettelijke beschadiging van eigendommen van andere kinderen, ouders, leerkrachten of school zal de schade via de WA-verzekering van de ouders van het kind verhaald worden. 

Het kan voorkomen dat een leerling per ongeluk of expres een computer, laptop, chromebook of digitaal schoolbord kapot maakt. De school is hiervoor niet verzekerd en kosten voor de reparatie of vervanging zullen dan ook worden verhaald op de verzekering van de ouders van de leerling. Wanneer uw kind betrokken is bij het defect maken van de computer, neemt de directie contact met u op om te vertellen wat er is gebeurd. Als ouder neemt u zelf contact op met uw verzekeringsmaatschappij, omdat zij de schade voor het defecte apparaat voor hun rekening moeten nemen. De school zorgt voor de nodige informatie voor de verzekering, zoals bijvoorbeeld een kostenplaatje voor de reparatie. De verzekering keert het bedrag rechtstreeks uit op de rekening van ons bestuur, stichting Kiem.


Tegen ongevallen zijn de kinderen wel verzekerd. 
Sinds 1 september 1998 zijn alle scholen van Kiem verzekerd via de Collectieve Scholierenongevallenverzekering. De ouderraad betaalt de premie. Deze verzekering geldt voor zowel de kinderen, leerkrachten en hulpouders. Op deze verzekering kunnen ouders een beroep doen voor de vergoeding van medische kosten als gevolg van een ongeval tijdens schooltijd. De verzekering is van kracht voor alle officiële schoolactiviteiten, voor zover er toezicht aanwezig is. Elk kind is ook verzekerd op weg naar school of huis. Deze verzekering is vooral van belang als er sprake is van blijvende invaliditeit. 

Contact

Kindcentrum Aventurijn
Vaaldriessenstraat 3
5402 HA Uden

Aventurijn@kiemuden.nl

0413-332313
toets 1: basisonderwijs
toets 2: voor- en naschoolse opvang en peuteropvang

 

Routeplanner >

Agenda

Locations:
select
12 augustus -  oud papier
09 september -  oud papier
14 oktober -  oud papier
11 november -  oud papier
09 december -  oud papier
Jaaragenda >
Sitemap | Disclaimer | Links  Privacy statement